Verksamhet

Dessa sidor beskriver Kunskapscentrum Små Avlopps verksamhet - vad som planeras, pågår och är genomfört.

Nedan finns en beskrivning av verksamhetsområdena. Du kan läsa mer om verksamhetsområdena via undersidorna i vänstermarginalen.

Nätverk och utbildningar
Kunskapscentrum Små Avlopp arbetar med att etablera plattformar för nätverk mellan involverade aktörer på regional, nationell samt på nordisk nivå. Kunskapscentrum samordnar och utvecklar också utbildningar riktade till myndigheter, bransch och fastighetsägare. Nätverksarbetet sker i nära samarbete med övriga delar av kunskapscentrum samt med berörda nationella myndigheter och organisationer, kommunnätverk m fl.

Teknikutvärdering
Kunskapscentrum ska bidra till en ökad kunskap om olika tekniklösningar samt ge tillsynsmyndigheter och fastighetsägare tillgång till oberoende dokumentation över anläggningars prestanda. Teknikutvärderingen sker i samarbete med forskare och experter samt andra med hög kompetens och erfarenhet på området.

Planeringsverktyg
Kunskapscentrum ska samordna det utvecklingsarbete och de aktörer som arbetar med kommunal VA-planering på nationell, regional och kommunal nivå, samt utveckla kunskapshöjande insatser och faktaunderlag och sprida detta till i första hand kommuner och länsstyrelser.

Lagstiftning och styrmedel
Kunskapscentrum ska ge stöd och vägledning till kommuner (och Länsstyrelser) i sin myndighetsutövning, öka tillgången till juridisk expertkunskap och utbilda olika aktörer i områdets juridiska aspekter. Syftet är också att ge vägledning och stöd åt de enskilda som är verksamhetsutövare, och åt de entreprenörer och konsulter som säljer sina tjänster till enskilda.

Samordnande nod
Noden samordnar och leder de olika funktionerna inom Kunskapscentrum Små Avlopp.