VA-rådgivning

samtal2.pngVA-rådgivning är ett bra komplement till avloppstillsynen. Kunskapscentrum Små Avlopp har utifrån olika kommuners arbete sammanställt modeller för VA-rådgivning. Om VA-rådgivningen inte ryms i kommunens budget är det en god idé att söka LOVA-bidrag (LOVA = LOkala VAttenvårdssatsningar för att minska belastningen på havet).   

VA-rådgivningsmodeller

Målet med VA-rådgivning är att påskynda och förenkla arbetet med åtgärdande av undermåliga avlopp. Här presenteras sju olika modeller för hur VA-rådgivning kan gå till. Modellerna bygger på resultaten av olika kommuners förebyggande arbetssätt för att åtgärda små avlopp.

Modell 1 och 2
Stöd för arbete i omvandlingsområden och för bildandet av gemensamhetslösningar.

Modell 3 och 4
Stöd för arbete med fokus på små avlopp.

Modell 5
Stöd vid storsatsning på ett specifikt område.

Modell 6 och 7
Stöd för demonstrationsanläggningar och mässor/avloppslördag.

Utförligare beskrivning av modellerna (pdf)

Frågor?

1. VA-rådgivare i omvandlingsområden – kommunal tjänsteman
(”Gamla Norrköpingsmodellen”)

Problemställning/Mål: Att ge stöd för fastighetsägare att hitta en fungerande VA-lösning och skapa förutsättningar för samfälligheter i tätbebyggda områden (20-50 fastigheter) under permanentning.

Målgrupp: Fastighetsägare i specifika områden

Sändare: Tjänsteman anställd av t ex VA-förvaltning med uppgiften att jobba med VA-rådgivning i områden där kommunalt VA inte är ett alternativ.

Kanal: Möten i området, förstudie för framtagande av alternativa lösningar, projektering av en eller två alternativ (konstruktion och stöd för byggande).

2. VA-rådgivare i omvandlingsområden – konsult + tjänsteman
(”Nya Norrköpingsmodellen”)

Problemställning/Mål: Att ge stöd för fastighetsägare att hitta en fungerande VA-lösning och skapa förutsättningar för samfälligheter i tätbebyggda områden (20-50 fastigheter) under permanentning.

Målgrupp: Fastighetsägare i specifika områden

Sändare: Kommun som arbetar förvaltningsövergripande samt en extern VA-rådgivningskonsult.

Kanal: Information och möten med boende i området, kommunfinansierad förstudie och stöd till boende att bilda arbetsgrupp och organisation för att genomföra vald åtgärd.

3. VA-rådgivare med fokus på små avlopp – kommunal tjänsteman (ej myndighet)

Problemställning/Mål: Rådgivning i frågor om små avlopp som faller utanför MoH myndighetsutövande.

Målgrupp: Fastighetsägare som aldrig eller under överskådlig framtid kommer att få kommunalt VA eller lämpar sig för gemensamhetsanläggningar.

Sändare: Kommunaltjänsteman (ej myndighetsperson) med stöd från externa aktörer så som fastighetsmäklare, entreprenörer och konsulter.

Kanal: Uppbyggd kunskap internt i kommunen kring; tekniska lösningar/ demoanläggningar och servitut/ samfällighetskrav samt direkt rådgivning till fastighetsägare. Rådgivning till fastighetsägare genom lokala aktörer t ex fastighetsmäklare, entreprenörer och konsulter.

4. Regionalt anställd VA-rådgivare med fokus på små avlopp

Problemställning/Mål: Regionalt stöd/nod som driver samarbeten och dialog mellan regionens kommuner/länsstyrelse och/eller en regionalt lokaliserad resurs för VA-rådgivning till fastighetsägare i kommuner/regioner som inte har möjlighet att ha en rådgivare i varje kommun

Målgrupp: Kommuntjänstemän, regionala aktörer och fastighetsägare

Sändare: Den regionala VA-rådgivaren fungerar som samordnare och stöd för andra aktörer som t ex Länsstyrelse, kommunförbund, kommuner och branschaktörer att kommunicera med fastighetsägare. Dessutom kan den regionala VA-rådgivaren vara aktiv t ex i fastighetsägarutbildningar, avloppsmässor och andra externa aktiviteter.

Kanal: Mässor/kampanjer, webbsidor och informationsmaterial och utbildning av entreprenörer, mäklare etc. Samordning mellan kommuner och mentorskap/fortbildning för miljöinspektörer. Direkt rådgivning till fastighetsägare genom utbildningar samt ev rådgivning via telefon/möten. Dessutom möjlighet att koordinera med kommunernas löpande konsumentrådgivning.

5. Projektbaserad VA-rådgivning
(Södertäljemodellen för kretsloppsanpassade små avlopp)

Problemställning/mål: Stöd till fastighetsägare inför val av teknik för enskilda avlopp som klarar kraven i antagen kretsloppspolicy och möjliggör återföring av näringsämnen till åkermarken.

Målgrupp: Fastighetsägare i specifikt område.

Sändare: Personlig VA-rådgivning om avlopp- och BDT-lösningar till fastighetsägare av oberoende VA-konsulter.

Kanal: Inbokade rådgivningstillfällen i allmän lokal i det specifika området. Rådgivningen ger teknikorienterande information direkt till fastighetsägare utifrån platsspecifika förutsättningar.

6. Avloppsexpo/demoanläggningar

Problemställning/Mål: Etablera en utställning/lokal som möjliggör demonstration av teknik för små avlopp. Ska också fungera som en plats för kommunens rådgivning om små avlopp.

Målgrupp: Fastighetsägare med små avlopp och allmänhet

Sändare och kanal: Lokal öppen för allmänheten där nyfikna kan titta på anläggningar och inhämta information. Möteslokal för återkommande ”avloppsmässor” och utbildningar arrangerade av kommunen.

7. Avloppslördag/mässa

Modellen är inte fullständigt beskriven. Mer information kommer inom kort.