Utbildning VA-planering

Kunskapscentrum erbjuder fyra utbildningskoncept inom VA-planering:

VA-planering - ett förvaltningsövergripande arbete

För vem?
Seminariet riktar sig till förtroendevalda och tjänstemän i kommunledning, nämnder och förvaltningar för miljö, teknik och planfrågor.

Mål
Syftet med seminariet är att lyfta frågorna kring VA-planering i kommunen som helhet och utgöra en startpunkt för utveckling av kommunens VA-planering. Seminariet ska tjäna som inspiration och lägga grunden för en stärkt samverkan inom och mellan kommunernas förvaltningar, tillvarata den kompetens och de erfarenheter som finns samt utgöra ett första steg i dialogen om gemensamt arbetssätt och strategi i VA-planeringen.

Innehåll
Seminariet genomförs av kommunens tjänstemän i samarbete med någon av Kunskapscentrums seminarieledare och föreläsare och innehåller bl.a:

• Varför behövs VA-planering?
• Lagar och regler som styr kommunens VA-planering
• Goda exempel – hur arbetar andra kommuner?
• Gruppdiskussioner – vid heldagsseminarium

Övrig information
Kursen kan genomföras som halvdag eller heldag.

Information om genomförda kurstillfällen
Se schema från Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbunds utbildningsdag 8 oktober 2010

Planera VA - en förutsättning för utveckling

För vem?
Seminariet riktar sig till förtroendevalda och tjänstemän i kommunledning, nämnder och förvaltningar för miljö-, teknik- och planfrågor samt tjänstemän på länsstyrelser och regionala organisationer. Seminariet genomförs lämpligen i ett län eller en region som en del i arbetet med att utveckla en kommunal VA-planering.

Mål
Syftet är att ge inspiration och kunskap om hur man kan arbeta med VA-frågor på kommunerna samt att informera om lagar, åtgärder och mål som berör arbetet med avlopp och dricksvatten. Kursen ska underlätta utvecklandet av en kommunal VA-plan som kan möta upp de krav som Vattentjänstlagen, PBL, Miljöbalken och Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ställer.

Innehåll
Under seminariet hålls föreläsningar om lagar, myndigheternas arbete med närliggande frågor och erfarenheter av praktiskt arbete med att genomföra VA-planering och dricksvattenförsörjning. Innehåll är bland annat:

• Rättsliga förutsättningar
• Kommunalt ansvar för VA: lokala/regionala goda exempel
• Metoder och verktyg för kommunal VA-planering
• Organisatoriska former för arbetet med vatten och avlopp

Övrig information
Kursen genomförs som en heldag.

VA-planeringsdagar på regional nivå

För vem?
Målgruppen är förtroendevalda och tjänstemän i kommuner som står inför eller har påbörjat arbetet med VA-planering för hela kommunen. Seminariet genomförs förslagsvis i ett eller flera län eller i ett helt vattendistrikt.

Mål
Målsättningen är att dels ge grundläggande kunskap kring VA-planering till nyckelgrupper och beslutsfattare i kommuner och samtidigt erbjuda fördjupning i för tjänstemän angelägna frågor, utifrån både kunskapsgrad och organisatorisk hemvist (miljö-, plan, VA-avdelningar).

Innehåll
Kursen ger fördjupning och stöd till fortsatt arbete med VA-planering för alla målgrupper och roller i kommunen. Genom att samla till ett bredare regionalt seminarium kan dels många experter tas med och en bredare uppslutning/deltagande möjliggörs. Detta gör att kostnaden per deltagare blir lägre och dessutom att detaljerade fördjupningar riktat till avgränsade målgrupper kan ges plats i programmet.

Övrig information
Kunskapscentrum Små Avlopp kommer under hösten 2011, i samarbete med Vattenmyndigheten för Västerhavet och Länsstyrelsen i Västra Götaland, att genomföra VA-planeringsdagarna för första gången. Dessa avses sedan arrangeras i varje Vattendistrikt i landet. Kursen genomförs under 2 dagar där deltagare kan välja att delta från någon halvdag upp till 2 heldagar.

Information om genomförda kurstillfällen
Vatten- och avloppsplanering  - en utmaning för kommunerna, hölls 16-17 mars 2011 

Utbildning i VeVa-verktyget

För vem?
Utbildningsdagen riktar sig till kommuntjänstemän inom miljö-, plan- och VA-förvaltning samt politiker med intresse för VA-planering och VA i omvandlingsområden.

Mål
Målet med utbildningen är att deltagarna med hjälp av scenarioteknik kan jämföra olika VA-åtgärder i ett område samt med stöd av detta ta fram underlag för VA-strategier för hela eller delar av kommunen.

Innehåll
VeVa-verktyget är utvecklat som ett hjälpmedel i planering för att bedöma miljö- och resurspåverkan samt kostnader som olika VA-system medför i tre olika nivåer: omvandlingsområde, avrinningsområde och i en hel kommun. Genom ett bättre underlag kan beslut fattas på stabilare grunder och åtgärderna kan påskyndas samtidigt som de blir ekonomiskt och miljömässigt säkrare. Exempel på frågor som behandlas under dagen:

• Hur ser miljöbelastningen ut idag?
• Vilka åtgärder är möjliga?
• Hur väljer vi åtgärder som ska jämföras?
• Hur mycket kan miljöbelastningen minskas och till vilken kostnad?

Utbildningen genomförs av kommunens tjänstemän i dialog med någon av Kunskapscentrums seminarieledare och föreläsare och använder kommuninterna projekt eller andra kommunexempel.

Här kan du läsa mer om och ladda ner VeVa-verktyget

Kontakta oss
Vill du ha förslag på upplägg och föreläsare? Är ni intresserade av att ordna ett seminarietillfälle? Välkomna att höra av er till utbildningsansvariga inom Kunskapscentrum Små Avlopp!

E-post: info@smaavlopp.se
Telefon: 018-10 48 12
Adress: Kunskapscentrum Små Avlopp
c/o Avloppsguiden AB
Östra Ågatan 53,
753 22 Uppsala