Teknikutvärdering

Syftet med denna del av Kunskapscentrum Små Avlopp är att öka kunskapen om olika tekniklösningar samt ge tillsynsmyndigheter och fastighetsägare tillgång till oberoende dokumentation kring produkter, teknik och anläggningars prestanda.

Detta har vi gjort

De rapporter och verktyg som tagits fram kan du hitta under flikarna "verktyg", samt "rapporter och publikationer" eller genom att klicka dig vidare via länk under beskrivningen av respektive projekt.  

Funktionskontroll av avloppsanläggningar
Utveckla metodik och handledning för kontroll av funktionen hos befintliga avloppsanläggningar som har ett definierat utlopp (dvs. inte infiltrationsanläggningar eller andra anläggningstyper med diffust utflöde).

Minireningsverk – krävs efterbehandling?
Kunskapscentrum små avlopp har studerat hur kommuner ser på frågan, vilket underlag som finns i form av rättsfall samt vilka typer av efterbehandling/efterpolering som kan vara aktuella. Ladda ner rapporten här (pdf)

Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar?
Ett kortfattat informationsmaterial riktat till fastighetsägare har sammanställts. Informationen är inriktad på att underlätta för fastighetsägaren vid val av teknik samt att underlätta miljökontorets kommunikation med fastighetsägaren. Broschyren kan laddas ner här  

Marknadsöversikt - Produkter för enskilt avlopp
Oberoende information om förtillverkade avloppsanläggningar kan underlätta kommuners bedömning vid tillståndsbeslut och ge mer välinformerade fastighetsägare. Kunskapscentrum små avlopp har utvärderat funktion och reningskapacitet hos avloppsanläggningar genom att studera det underlag som finns hos respektive teknikleverantör. Bedömningen finns med i den marknadsöversikt som sammanställts i samarbete mellan Avloppsguiden och Kunskapscentrum små avlopp. Du hittar marknadsöversikten här.   

Pågående projekt

Mätdatabas för insamling av provtagningsresultat vid små avloppsanläggningar
Nu kan resultat från provtagningar av små avloppsanläggningar läggas in i mätdatabasen. (Gäller minireningsverk eller motsvarande färdigbyggda anläggningar, ej platsbyggda anläggningar som markbäddar eller infiltration.)

Mätdatabasen är framtagen i ett tidigare projekt, med finansiering av Havsmiljöanslaget. Kunskapscentrum Små Avlopp har tagit fram kriterier för värdering av mätdata eftersom de kan vara framtagna under helt olika förutsättningar (allt ifrån enstaka stickprover till typprovningar enligt den befintliga europeiska standarden). Läs mer här

Planering av ett frivilligt certifieringssystem för små avlopp
Aktiviteten går ut på att planera inför ett frivilligt certifieringssystem för små avlopp. Certifieringen ska gå ut på att garantera kvaliteten hos en avloppsanläggning, genom krav på kompetens hos den som planerar anläggningen och hos den som bygger anläggningen samt krav på funktion hos eventuell produkt som installeras. Certifieringen beräknas kunna starta under år 2014.

Uppdatering av marknadsöversikt
Under 2012 arbetar Kunskapscentrum med formerna för kontinuerlig uppdatering av översikten.