Samordnande nod

Noden samordnar och leder de övriga funktionerna så att Kunskapscentrum Små Avlopp fungerar som en enhet. Ansvarig: Erik Kärrman, Urban Water.   

Pågående och planerade aktiviteter: 

Samordning och projektledning
Arbetet består i att framförallt samordna och följa upp övriga aktiviteter inom Kunskapscentrum. En annan viktig roll är att vara samtalspart med beställande myndighet. Arbetet sker kontinuerligt.

Ledningsgrupp
Det operativa arbetet leds av en ledningsgrupp som  träffas minst 4 gånger per år. I ledningsgruppen sitter representanter för Urban Water, JTI och Avloppsguiden.

Strategiarbete
Strategiarbetet består av att genom en dialog med nya Havs- och vattenmyndigheten ge stöd för uppbyggnad av deras verksamhet inom små avlopp. Strategiarbetet innehåller även framtidsarbete angående en fortsättning på Kunskapscentrums verksamhet efter halvårsskiftet 2012 då projektet Kunskapscentrum små avlopp är avslutat.

Behovsanalys av FoU för små avlopp
En expertgrupp, eventuellt tillsammans med forskningsfinansiärerna, tar fram underlag kring framtida FoU-behov. Viktiga FoU-miljöer beskrivs. En rapport är klar till sommaren 2011 .

Årligt forum för nationella aktörer
Kunskapscentrum kommer att ordna två möten under 2011-2012 med berörda nationella aktörer angående status på området små avlopp, samt för att ta in synpunkter på Kunskapscentrums inriktning. Exempel på nationella aktörer är: Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Vattenmyndigheterna, Aktionsgruppen små avlopp, Boverket, SKL, Avfall Sverige, SGU, LRF och Svenskt Vatten.

Verktyg och strategier för kommunikation
En andra fas i VA-rådgivningsprojektet sätts igång. De modeller för VA-rådgivning i fas 1 kommer att förädlas genom samarbete med kommuner och länsstyrelser som är potentiella användare av koncepten. Erfarenheter från pågående VA-rådgivningsprojekt i Västervik, Vaxholm och Norrköping kommer att samlas in. Även erfarenheter från VA-rådgivning i Finland kommer att sammanställas. Slutprodukten kommer att bli fördjupade beskrivningar av VA-rådgivningsmodeller för användning t ex till LOVA-ansökningsomgången 2012.