Rapporter & Publikationer

Här hittar du rapporter och publikationer som tas fram inom ramen för Kunskapscentrum Små Avlopp.

Bad-, disk- och tvättvatten - hur farligt är det?
2013:1
Författare: Björn Eriksson, avloppsguiden

Rapporten redovisar kunskapsläget kring BDT-vatten

Nuläge samt förändringsbehov av vägledning om teknik för små avlopp - Förstudie
2012:9
Författare: Ebba af Petersens, Mats Johansson, Marika Palmér Rivera samt Lennart Persson

Rapporten utreder och identifierar olika behov av vägledning inom området små avlopp.

Marknadsöversikt – utvärdering
2012:8
Författare: Ida Sylwan

En kortfattad utvärdering av kunskapscentrumets arbete med Marknadsöversikten - produkter för enskilt avlopp, och vägar vidare för en uppdatering.

Frivilligt certifieringssystem - Framtagandet av ett förslag till certifieringsregel för frivillig certifiering av små avlopp
2012:7
Författare: Ida Sylwan

Rapporten redovisar arbetet med att ta fram ett förslag till certifieringsregel för frivillig certifiering, s.k. P-märkning, av små avlopp. Bilaga 6 Förslag till certifieringsregel

Mätdatabas - utvärdering
2012:6
Författare: Ida Sylwan

En kortfattad utvärdering av kunskapscentrumets arbete med Mätdatabasen.

VA-rådgivning - Kommunala exempel och erfarenheter (publiceras inom kort)
2012:5
Författare: Mats Johansson och Åsa Erlandsson

Rapporten beskriver arbetet med att vidareutveckla den kunskap och de erfarenheter vad gäller avloppsrådgivning som togs fram under Kunskapscentrum Små Avlopps VA-rådgivningsprojekt under 2010. Rapportens underrubrik är talande "Så arbetar olika kommuner - Tips och trix inom VA-rådgivning och kommuniktion - Utveckling av projektideer".

Möten med branschaktörer inom små avlopp - Avrapportering projekt inom Kunskapscentrum Små Avlopp 2011
2012:4
Författare: Mats Johansson

Rapporten ger en bild av Kunskapscentrum Små Avlopps dialogmöten med branschaktörer inom små avlopp under 2011.

Nätverk för återföring - Dokumentation från workshop 19 oktober 2011, Göteborg
2012:3
Författare: Mats Johansson och Åsa Erlandsson

Rapporten sammanfattar presentationer, erfarenheter och lärdomar samt andra övningar under workshopen. Mer underlag finns på särskild dokumentationssida.

Infoblad om små avlopp vid husförsäljning - Avrapportering av projekt inom Kunskapscentrum Små Avlopp 2012
2012:2
Författare: Åsa Erlandsson

Kortfattad rapport av projektet Små avlopp – Mäklare och konsument.

Små avlopp med definierat utlopp - Checklistor för funktionskontroll och skötsel
2012:1
Författare: Ida Sylwan

Ida Sylwan vid JTI har med hjälp av referenspersoner från myndigheter och tillverkare sammanställt en praktiskt översikt över funktionskontroll och skötsel av avloppsanläggningar med ett definierat utlopp, t.ex. minireningsverk. Rapporten innehåller checklistor för kontroll och felsökning. 

Slutbesiktning av enskilda avlopp - Rutin med stora risker
2011:4
Författare: Jonas Christensen

Jonas Christensen utreder och reflekterar över praxisen med slutbesiktning av enskilda avlopp och råder miljökontoren att ifrågasätta och noga överväga en sådan rutin.

VA-rådgivning - Kommunala exempel och erfarenheter
2011:3
Författare: Åsa Erlandsson och Mats Johansson

Här ges exempel på olika VA-rådgivningsmodeller och hur de kan utformas, organiseras och finansieras. I rapporten ingår konkreta erfarenheter från kommuner som genomfört VA-rådgivning samt paralleller till andra områden där rådgivning genomförts.

Efterbehandling efter minireningsverk - När krävs efterbehandling och vilka alternativ är då möjliga
2011:2 
Författare: Ida Sylwan

Rapporten ger en bred bild av olika aktörers syn på efterbehandling, samt vilka tekniker som är lämpliga. Rapporten visar olika kommuners och även tillverkares sätt att se på frågan och ger en genomgång av samtliga rättsfall gällande efterbehandling. Det ingår även ett "Verktyg för tillståndsgivning", där lösningar rekommenderas för olika typ-fall.

Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar?
Kunskapscentrum Små Avlopp, 2011. 
Broschyren syftar till att hjälpa fastighetsägaren i sitt val av teknik. Ett antal personer beskrivs, Anna, Berit och Carl och deras grannar. (Dvs. situation A, B och C). Genom att välja den person vars förutsättningar närmast liknar fastighetsägarens egen kan han/hon få en fingervisning om vilken teknik som är lämplig. Dessutom beskrivs vad man bör tänka på när man ska anlägga enskilt avlopp, samt förklaringar till en del begrepp.

Marknadsöversikt - produkter för enskilt avlopp
Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, 2011.
Här listas toaletter och avloppsanläggningar som finns på den svenska marknaden. 15 olika toaletter ingår, samt 28 avloppsanläggningar i form av minireningsverk, kompaktfilter, m m.

För varje produkt redovisas kostnad, tekniska fakta och skötselbehov. För varje avloppsanläggning listas dessutom leverantörens uppgifter om vilken skyddsnivå anläggningen klarar. Kunskapscentrum Små Avlopp gör en bedömning av produkternas smittskydd och kretsloppspotential samt redovisar hur väl underbyggda reningsresultaten anses vara. Uppgifter om var produkten testats finns i en bilaga.  Dessutom får fastighetsägaren veta en hel del om vad man bör tänka på när man ska anlägga enskilt avlopp. 
Bilagor till marknadsöversikten:
Information om tillförlitlighetsklassningen
Matriser för tillförlitlighetsklassning

Små avlopp i kretslopp - Dokumentation från nätverksmöte i Örebro 17 oktober 2010
2011:1
Författare: Mats Johansson, Åsa Erlandsson och Simon Magnusson

Rapporten ger en aktuell bild av förutsättningar och hinder för utveckling av kretsloppsanpassade system för små avlopp. 

Nordiskt dialogmöte om små avlopp
2010:3

I rapporten beskrivs vad som gjorts i Kunskapscentrums projekt "Nordiskt dialogmöte". Syftet med projektet har varit att öka samarbetet inom enskilda avlopp mellan de nordiska länderna. 

Handbok för tillämpning av VeVa
2010:1
Författare: Åsa Erlandsson, Frida Pettersson, Anna Norström och Erik Kärrman.

"Många kommuner i Sverige håller på att utveckla eller påbörja sina VA-planer och VA-policys. Kommunens VA-system inom och utom verksamhetsområdet är en komplex fråga och beslut måste tas på många olika nivåer, från övergripande för hela kommunen till detaljbeslut för ett enskilt område eller fastighet. VeVa är ett verktyg som utifrån miljöbelastning och kostnader jämför olika VA-system, centrala såväl som enskilda lösningar, för ett omvandlingsområde, ett avrinningsområde eller en hel kommun.

Denna handbok har tagits fram för att vägleda användaren i vad VeVa kan ge underlag för och hur VeVa tillämpas."