Om Kunskapscentrum Små Avlopp

Kunskapscentrum Små Avlopp är ett projekt som drivs 2009-2011 av CIT Urban Water Management AB, JTI och Avloppsguiden AB, med finansiering från Naturvårdsverkets havsmiljöanslag. Projektägare är Chalmers Industriteknik.

Projektledare för Kunskapscentrum Små Avlopp är Erik Kärrman, CIT Urban Water Management AB. Läs mer om oss som jobbar med kunskapscentrum: Kontakta oss.

Kunskapscentrums ledningsgrupp består av:

  • Erik Kärrman, CIT Urban Water Management
  • Ola Palm, JTI
  • Marika Palmér Rivera, Avloppsguiden

Verksamheten inom Kunskapscentrum Små avlopp är indelad i sex verksamhetsområden:

Samordnande nod
Noden samordnar och leder de olika funktionerna inom Kunskapscentrum Små avlopp.

Nätverk och utbildningar
Kunskapscentrum Små Avlopp arbetar med att etablera plattformar för nätverk mellan involverade aktörer på regional, nationell samt på nordisk nivå. Kunskapscentrum samordnar och utvecklar också utbildningar riktade till myndigheter, bransch och fastighetsägare. Nätverksarbetet sker i nära samarbete med övriga delar av kunskapscentrum samt med berörda nationella myndigheter och organisationer, kommunnätverk m fl.

Teknikutvärdering
Kunskapscentrum ska bidra till en ökad kunskap om olika tekniklösningar samt ge tillsynsmyndigheter och fastighetsägare tillgång till oberoende dokumentation över anläggningars prestanda. Teknikutvärderingen sker i samarbete med forskare och experter samt andra med hög kompetens och erfarenhet på området.

Planeringsverktyg
Kunskapscentrum ska samordna det utvecklingsarbete och de aktörer som arbetar med kommunal VA-planering på nationell, regional och kommunal nivå, samt utveckla kunskapshöjande insatser och faktaunderlag och sprida detta till i första hand kommuner och länsstyrelser.

Lagstiftning och styrmedel
Kunskapscentrum ska ge stöd och vägledning till kommuner (och Länsstyrelser) i sin myndighetsutövning, öka tillgången till juridisk expertkunskap och utbilda olika aktörer i områdets juridiska aspekter. Syftet är också att ge vägledning och stöd åt de enskilda som är verksamhetsutövare, och åt de entreprenörer och konsulter som säljer sina tjänster till enskilda.

Kommunikationskanal
Kunskapscentrum ska kommunicera ut den information som tas fram inom kunskapscentret till de utpekade målgrupper och kanalisera fakta, information om aktiviteter samt synpunkter från berörda aktörer/målgrupper tillbaka till kunskapscentret.
Interna hjälpmedel och verktyg - rapportmall och grafiska rekommendationer för Kunskapscentrum.