Få styr på VA-planen

  • 2011-12-01

Länsstyrelserna i Västerhavets vattendistrikt arrangerar VA-planeringsdagar i Karlstad den 25 januari, Halmstad den 26 januari och i Göteborg den 1 februari. Dessutom arrangeras en fördjupningsdag i Göteborg den 2 februari.

Varför behövs detta?
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram säger att alla kommuner ska ta fram VA-planer och aktivt arbeta med den långsiktiga dricksvattenförsörjningen. Det kräver nya arbetssätt och kan ofta leda till svåra beslut. I många fall krävs stora investeringar för såväl kommunen som för enskilda invånare. Det är en utmaning att få till stånd en effektiv planering för vatten och avlopp i hela kommunen.

Vad innehåller VA-planeringsdagarna?
Genom föredrag och diskussioner ger VA-planeringsdagen en introduktion till VA-planering och skydd av dricksvattenförsörjning samt inspiration till hur kommunen kan arbeta vidare. Fördjupningsdagen innehåller expertföredrag i mer specialiserade och avgränsade frågor kopplade till VA-planering och dricksvattenförsörjning vilket ger en fördjupning i en rad ämnen.

Vem bör gå på VA-planeringsdagarna?
Dagen vänder sig till dig som på något sätt arbetar med dricksvattenförsörjning, VA, miljö och planeringsfrågor i kommunen. Målgruppen är politiker, chefer eller tjänstemän på förvaltningar eller kommunala bolag som arbetar med samhällsplanering, teknik/VA eller miljö- och hälsoskydd.

Vad kostar det?
Inspirationsdagen är kostnadsfri tack vare stöd från Havs- och Vattenmyndigheten, Vattenmyndigheten i Västerhavets Vattendistrikt, Kunskapscentrum Små Avlopp och de tre arrangerande Länsstyrelserna. Vid uteblivet deltagande debiteras en kostnad på 500 kr per person. För deltagande under dag 2, fördjupning den 2 februari kommer en kostnad på 500 kr att tas ut, men för kommuner som deltar med representanter från såväl Plan, VA/Teknisk förvaltning och Miljökontor är det kostnadsfritt.

Via nedanstående länkar hittar du program och info om anmälan:
Inspirationsdag Karlstad 25 jan
Inspirationsdag Halmstad 26 jan
Inspirationsdag Göteborg 1 feb
Fördjupningsdag Göteborg 2 feb

 


Email to Friend

Fill in the form below to send this aktuellt to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message: