Nätverk

På denna sida sammanställer Kunskapscentrum Små Avlopp de regionala nätverk som arbetar med små avlopp.

Hör väldigt gärna av dig till avloppsguiden om du ingår eller känner till ett avloppsnätverk för myndigheter som inte finns med i sammanställningen!

Namn

Arbetar med

Dokument och länkar

Miljösamverkan Sverige

  

 Miljösamverkan Sverige har genomfört projekt som rört diverse handledning för gemensamhetsanläggningar samt genomfört en seminarieserie om små avlopp och VA i samlad bebyggelse. Miljösamverkan Sverige verkar även för att sprida information om små avlopp.

Miljösamverkan Sverige

Projektet Samla avlopp
Rapporten "Samla avlopp - en exempelsamling om VAstrategier och planeringsverktyg för VA"

Små avlopp och VA i samlad bebyggelse

 

 

 

Miljösamverkan f(Jönköpings län)

I länet arbetades tidigt fram gemensamma blanketter och informationsmaterial.

8 av länets 13 kommuner deltar i Naturvårdsverkets kampanj "Små avlopp - ingen skitsak". Under hösten 2010 anordnas en kursdag om avloppsjuridik för inspektörer samt en information för mäklare. Det blir en till strategiträff till vintern.

Miljösamverkan f

Avloppsprojektets hemsida

Avloppsbroschyr

 

 

 

 

Länsstyrelsen Gävleborg
(Tillsynsvägledning)

 

Länsstyrelsen har tillsammans med kommunerna en samverkansgrupp för enskilda avlopp där regelbundna träffar anordnas. Samverkansgruppen syftar till att skapa samsyn och ger möjlighet att diskutera gemensamma frågeställningar, ta fram gemensamt material, ordna utbildningar med mera.

Kontaktperson:
Pernilla Dalgärde(Länsstyrelsen i Gävleborg)

 

 

 

Tillsynssamverkan Halland

Tillsynssamverkan Halland har genomfört två delprojekt om enskilda avlopp.

Det första pågick under 2006 - 2007. Syftet med delprojektet var att uppnå en enhetlig bedömning och handläggning av enskilda avlopp i Hallands län.

Det andra delprojektet, Enskilda avlopp 2, pågick under 2008 - 2009.  Syftet var att analysera  policydokument och dra slutsatser från föregående projekt samt  att utreda hur framtida förändringar, som till exempel Vattenmyndighetens åtgärdsplan, kan komma att påverka arbetet med enskilda avlopp i länet.

Energi & Miljö Region Halland

Enskilda avlopp I
- Tekniklista
- Tolkning av AR
- Tillsynshandledning
- Bedömningsgrunder för skyddsnivåer
- Informationsbrochyr
- Slutrapport

 

Enskilda avlopp II
Slutrapport med bilagor.

 

 

 

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge

Projekt kring enskilda avlopp påbörjades 2006 inom Miljösamverkan Kronoberg. Ursprungliga mål för projektet var samsyn kring handläggningsrutiner, gemensamma blanketter samt att höja kompetensen hos regionens gräventreprenörer.

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge

Läs mer om arbetet med enskilda avlopp på Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges hemsida.

 

 

 

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i norra Sverige
(Västerbotten och Norrbotten)

 

Gemensamt synsätt för enskilda avlopp i norra Sverige, tillsynsträffar och utbildningar. Projektstart hösten 2009.

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i norra Sverige

 

 

 

Miljösamverkan Skåne

Miljösamverkan Skåne har genomfört ett delprojekt om enskilda avlopp med målet att fastställa tydliga gemensamma kravregler så att befintliga enskilda avloppsanläggningar och anläggandet av nya små avloppsanordningar skall få en likvärdig bedömning oavsett i vilken kommun i Skåne det är.

Miljösamverkan Skåne

Projektsidan med bl.a.
Slutrapport med
Bedömningsgrunder
Information om ärendegång samt blanketter m.m.

 

 

 

Miljösamverkan Stockholms län

Miljösamverkan Stockholms län har genomfört ett projekt om gemensamma handläggningsrutiner och bedömningsunderlag för minireningsverk.

Miljösamverkan Stockholms län

Miljösamverkans sida där delprojekten listas.

Miljösamverkans projekt om minireningsverk.

 

 

 

Miljösamverkan Sydost
(Kalmar och Gotlands län)

Miljösamverkan Sydost har arbetat med enskilda avlopp sedan 2003. Fokus för arbetet har bl.a. varit gemensamma riktlinjer/policys och diplomutbildning.

Miljösamverkan Sydost

Miljösamverkans sida om avlopp.

 

 

 

Länsstyrelsen i Uppsala län
(Tillsynsvägledning)

 

Gemensamt informationsmaterial, utbildningar, tillsynsträffar m.m.

Kontaktperson:
Tomas Waara
(Länsstyrelsen i Uppsala län)

 

 

 

Miljösamverkan Värmland

Miljösamverkan Värmaland har genomfört ett avloppsprojekt under 2008 - 2009 som berörde handläggningsrutiner, bedömningsgrunder, informationsmaterial till fastighetsägare, kompetensutveckling inom tillsynsjuridik, teknik och geohydrologi samt diplomutbildning av gräventreprenörer.

Miljösamverkan Värmland

Projektbeskrivning

Material från projektet

 

 

 

Västmanlands läns arbetsgrupp för enskilda avlopp
(Tillsynsvägledning)

Länsstyrelsen har tillsammans med flera kommuner bildat en samverkansgrupp för att diskutera enskilda avlopp.

Minnesanteckningar från samverkansgruppens möten samt övrigt material finns på gruppens hemsida.

Läs mer om gruppen här

     

Dalarnas Läns
arbetsgrupp -Enskilda avlopp
(Tillsynsvägledning)

Vilande

Länsstyrelsen bildade tillsammans med flera kommuner en arbetsgrupp för enskilda avlopp där regelbundna träffar anordnades. Arbetsgruppen syftade till att skapa samsyn och ge möjlighet till att diskutera gemensamma frågeställningar, ta fram gemensamt material, ordna utbildningar med mera. Arbetsgruppen är vilande i avvaktan på eventuellt fortsatt miljömålsarbete.

Kontaktperson: 
Klas Jonsson 
(Länsstyrelsen i dalarnas län)

 

 

 

Miljösamverkan Västra Götaland

 

Miljösamverkan Västra Götaland har lång erfarenhet av att arbeta med enskilda avlopp. På delprojektets sida finns material från avslutade aktiviteter.

Miljösamverkan Västra Götaland

Delprojekt Enskilda avlopp
- Underlag till kommunal policy
- Avloppsinventerings-manual
- Förteckning över geohydrologkonsulter i länet (2009)
- "Kurspaket" Informationsräffar för avloppsentreprenörer.

Delprojekt Tillsyn av avloppsreningsverk
- Slutrapport anl >25 pe
- Handledning för tillsyn av anl > 25 pe

 

 

 

Örebro län,
samverkansgrupp Avlopp
(Tillsynsvägledning)

 

För att vidareutveckla tillsynsmyndigheternas arbete inom avloppsområdet och få en likriktad tillsyn i länet finns det en samverkansgrupp för avloppsreningsverk.

Samverkansgrupp Avlopp, Örebro län

 

 

 

MÖTA, Miljösamverkan Östergötland

Gemensamt informationsmaterial och blanketter, utbildningar, tillsynsträffar, projekt om tillsyn av minireningaverk

MÖTA, Miljösamverkan Östergötland

MÖTAs projektsida

Tillsyn av minireningsverk

Tillämpad VA-planering

 

Sammanställningen har ursprunglige finansierats av Havsmiljöanslaget och fanns tidigare på avloppsguidens hemsida.