Nätverk & Utbildningar

Syftet med denna del av Kunskapscentrum Små Avlopp är att etablera plattformar för nätverk mellan involverade aktörer på regional, nationell samt på nordisk nivå. Dessutom samordnar, utvecklar och arrangerar Kunskapscentrum utbildningar riktade till myndigheter, bransch och fastighetsägare.

Ansvarig: Mats Johansson, Avloppsguiden AB

Under Faktafliken finns resultat av aktiviteterna:

Aktiviteter

Kommunikation kring små avlopp
- hur man kan hålla informationsträffar för fastighetsägare
Ett utbildningspaket riktat till miljöinspektörer i hur man håller utbildningar/informationsträffar om små avlopp för fastighetsägare utvecklas. Utbildningskonceptet lanseras under 2010/2011, och utbildningsmaterialet utvecklas vidare utifrån de erfarenheter som gjorts.

Utbildningar för konsumentvägledare och fastighetsmäklare
Ett koncept för utbildning av konsumentvägledare och mäklare om små avlopp är under utveckling. Avsikten är att tillsammans med kommuner och nationella aktörer, i första hand Konsumentverket och Mäklarförbundet, genomföra regionala/kommunala utbildningar under 2010.

Dialog om utveckling och kvalitetssäkring om utbildningar för entreprenörer och projektörer
Kunskapscentrum ska under 2010 och 2011 arbeta med att leda en dialog mellan kommuner, branschorganisationer och nationella aktörer kring utveckling och kvalitetssäkring av entreprenörs- och projektörsutbildningar inriktade på små avlopp.

Syftet med arbetet är att:
- ge input på redan framtagna utbildningar t ex Maskinentreprenörernas (ME) diplomutbildning steg 1 och kommande utbildningar t.ex. MEs planerade projektörsutbildning och andra utbildningsinitiativ från branschen samt
- att diskutera den status som dessa och andra utbildningar kan eller bör ges av kommuner och nationella myndigheter.

I ett längre perspektiv kommer detta kunna utvecklas till en diskussion mellan myndigheter och bransch om behovet av en eventuell personcertifiering för entreprenörer och projektörer som arbetar med små avlopp. Kunskapscentrum Små Avlopp kommer under våren samla information om pågående och planerade utbildningsinitiativ och sedan bjuda in företrädare för alla berörda aktörer till ett möte under hösten 2010.

Utbildningar av tjänstemän och förtroendevalda i kommunerna
Utforma och genomföra regionala utbildningar inriktade på teknik för små avlopp respektive utbildningar inriktade till miljöinspektörer och förtroendevalda om VA-planering, juridik och lagstiftning. Exempel på dokumentation från handläggarseminarium 29 september 2010

Samordning av regionala nätverk
Idag finns uppemot 15 nätverk av kommuner, huvudsakligen miljökontor, som på olika sätt arbetar med små avlopp. En gång per år ordnar Kunskapscentrum möte där dessa regionala kommun-nätverk träffas och utbyter erfarenheter, koordinerar utvecklingsarbetet och formulerar prioriterade frågor och områden som behöver hanteras på regional och/eller nationell nivå.
Sidan med nätverk

Nordiskt dialogmöte för utbyte av kunskap och erfarenheter
Detta möte ska ge möjlighet till etablerandet av kontakter och kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom området. Detta möte/seminarium ska också fokusera på samverkan och synergier länderna emellan.

Dialogmöte med branschaktörer
Företrädare från branschen dvs. entreprenörsorganisationer, teknikleverantörer och andra bjudas in till ett årligt möte för att diskutera branschrelaterade utvecklingsfrågor. Dokumentation

Nätverk för utveckling av system för återföring av avloppsfraktioner från små avlopp
Aktiviteten syftar till att etablera samverkan och kunskapsutbyte mellan de kommuner i landet vilka idag ligger i framkant i utvecklingen av system för återföring av avloppsfraktioner. Samverkan i detta ska ske med Avfall Sverige, LRF och Naturvårdsverket. 

Studieresa för nationella aktörer och experter
I samband med arbetet med att utveckla former för drift och finansiering efter 2011 kommer en studieresa genomföras till Tyskland Finland för att studera hur man där utvecklat fristående centrumbildningar vilka finansieras av såväl näringsliv som offentliga aktörer.

Forum för nationella aktörer
Kunskapscentrum samlar regelbundet nationella aktörer inom små avlopp för att lyfta frågan och finna gemensamma utgångspunkter. För mer information, kontakta Erik Kärrman, erik.karrman (a) cit.chalmers.se. Dokumentation: 25 mars 2010, 9 november 2010