Förkortningar

FL Förvaltningslagen
FMH Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
FPL Förvaltningsprocesslagen
HD Högsta domstolen
KamR. Kammarrätt
Lst Länsstyrelse
LR Länsrätt
MB Miljöbalken
MÖD Miljööverdomstolen
MD Miljödomstol
NJA Nytt Juridiskt Arkiv (där domar från högsta domstolen publiceras.)
PBL Plan- och bygglag
RegR. Regeringsrätten
Regeringsrättens årsbok
st Stycke